ochrona przeciwpożarowa

KOBiZE

Co to jest KOBiZE?

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.), zwana dalej "Ustawą", powołała do życia Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, który m.in. wykonuje zadania związane z funkcjonowaniem Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, w tym prowadzenie Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, zwanej dalej "Krajową bazą". Wykonywanie zadań Krajowego Ośrodka powierzono Instytutowi Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu (IOŚ-PIB-KOBiZE).

Krajowa baza stanowi system informatyczny, zawierający zabezpieczoną bazę danych, który umożliwia wprowadzanie i przetwarzanie informacji wskazanych w art. 6 ust. 2 Ustawy, tj. informacji o:

  • wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza przez podmioty korzystające ze środowiska;
  • wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom;
  • środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji;
  • wielkościach emisji zredukowanej i emisji unikniętej w wyniku przedsięwzięć realizowanych przez podmioty korzystające ze środowiska oraz terminach osiągnięcia tych redukcji;
  • planowanych terminach uruchomienia nowych przedsięwzięć oraz wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza z tych przedsięwzięć;
  • aktywnościach związanych z prowadzeniem działalności przemysłowej, transportem, rolnictwem, leśnictwem i usługami;
  • prognozach zmian aktywności dla poszczególnych sektorów gospodarki.

Informacje zawarte w Krajowej bazie mają być, zgodnie z przepisami Ustawy, wykorzystywane na potrzeby statystyki publicznej, systemu opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, systemu bilansowania emisji gazów cieplarnianych, systemu bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) dla dużych źródeł spalania, sprawozdawczości w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej oraz oceny bieżącej jakości powietrza. W przyszłości dane raportowane do Krajowej bazy mają stanowić podstawę do generowania raportów wymaganych na potrzeby wymienionych systemów.

Kogo dotyczy obowiązek raportowania do KOBiZE?

Zasadniczo obowiązek posiadania konta i generowania raportów dotyczy podmiotów, które w związku ze swoją działalnością emitują zanieczyszczenia do powietrza zarówno w sposób zorganizowany jak i niezorganizowany. Każdy podmiot korzystający ze środowiska, który emituje zanieczyszczenia do powietrza, czy to w efekcie pracy urządzeń grzewczych, czy to w związku z prowadzonymi procesami ma obowiązek rejestracji w ogólnopolskiej bazie KOBiZE. Baza służy do gromadzenia i przetwarzania danych wprowadzanych przez podmioty korzystające ze środowiska w formie obowiązkowych raportów rocznych. Od 2012 roku również małe i średnie przedsiębiorstwa mają obowiązek raportowania emisji do krajowej bazy danych o emisjach (KOBiZE). Tymczasowa, uproszczona forma raportowania dla małych i średnich przedsiębiorstw już nie obowiązuje.


Zapytaj, czy Twojej firmy nowe wymagania również dotyczą... 


Założymy za Ciebie konto w bazie KOBiZE
Wykonamy raport za 2010 i 2011

 

 

EHS Systems
tel. 606882662
kontakt@ehssystems.eu

Wykonanie strony wraz z CMS

https://www.eniteo.pl